ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดยาเสพติด (ที่มา : ระบบ บสต.)
ปี : ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  12  สิงหาคม  2563