ระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม สำนักงาน ป.ป.ส.

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙

- คู่มือสรุปสารเคมี
- คู่มือการแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม คสช32 2559

สมัครสมาชิก


 Copyrights © 2015 ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
      มีปัญหา หรือข้อสงสัย ติดต่อ ส่วนประสานการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. โทรศัพท์ 02-2459887